Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing
1.1 Op alle overeenkomsten van Speurwinkel.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Mits niet schriftelijk dan wel per digitale berichtgeving anders overeen is gekomen, gelden alle bepalingen onverkort.
1.2 Aanmelding bij de winkel van Speurwinkel is gratis.
1.3 De wederpartij wordt geacht te allen tijde gegevens naar waarheid in te vullen.
1.4 De wederpartij is persoonlijk en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor zijn/ haar account.
1.5 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, hier stemt wederpartij tijdens de bestelprocedure mee in.

Artikel 2 – Product en schending intellectueel eigendom
2.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de wederpartij al hetgeen op grond van de overeenkomst met Speurwinkel.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico gaat echter wel op het moment van levering over op wederpartij.
2.2 Speurwinkel.nl streeft naar een optimale kwaliteit van haar producten. Speurwinkel.nl, haar medewerkers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit een product.
2.3 Gehele of gedeeltelijke overneming dan zowel reproductie van de inhoud van geleverde producten, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Speurwinkel.nl.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW.
3.2 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de websites die Speurwinkel.nl beheert.
3.3 Speurwinkel.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk blijkt.

Artikel 4 – Bestellingen
4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartijen Speurwinkel.nl, dan wel tussen Speurwinkel.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussenwederpartijen de Speurwinkel.nl, is Speurwinkel.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Speurwinkel.nl.
4.2 Speurwinkel.nl houdt zich het recht voor om de levering aan klanten te weigeren met het oog op dubieuze debiteuren of niet serieuze bestellingen.
4.3 Bestellingen die voor 16.00 uur worden geplaatst, worden door Speurwinkel.nl binnen 3 tot 5 werkdagen verzonden mits de producten beschikbaar zijn.
4.4 Speurwinkel.nl is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 5 – Levering
5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Speurwinkel.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door wederpartij dit elektronisch mee te delen en zulks zonder dat Speurwinkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Speurwinkel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer gelden opvatting voor haar rekening komt.
5.2 De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn bij een tijdige bestelling zodanig is dat wederpartij de producten, door opzet of grove schuld van Speurwinkel.nl, niet tijdig ontvangt. Wederpartij is slechts in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Indien de bestelde producten 3 (zegge: drie) dagen na bestelling met automatische incasso niet geleverd zijn, staat de wederpartij eenmalig in het recht de bestelling nogmaals toegezonden te krijgen. Wederpartij zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens.
5.3 Wederpartij dient zelf zorgt te dragen voor een tijdige bestelling alvorens men zich kan beroepen op artikel 5.2.
5.4 Speurwinkel.nl is niet aansprakelijk voor verkeerd, niet of niet tijdig geleverde goederen door derden, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Speurwinkel.nl is te wijten.

Artikel 6 – Machtigen
6.1 Door het doen van een bestelling bij Speurwinkel.nl, geeft de wederpartij opdracht aan en machtigt de wederpartij Speurwinkel.nl zo nodig de verzending te verzorgen op naam en voor rekening van de wederpartij.
6.2 Goederen worden afgeleverd op het adres waaronder wederpartij staat ingeschreven bij Speurwinkel.nl. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 – Retourneren
7.1 De klant zal bij de levering van goederen controleren of deze met zijn opdracht overeenstemmen. Indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient de wederpartij Speurwinkel.nl daarvan onverwijld, in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk dan wel digitaal en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Het is niet mogelijk een in bewerking genomen bestelling te annuleren, met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 5.2. In het geval van annulering ontvangt wederpartij een coupon ter waarde van de geannuleerde bestelling. Deze coupon is tot een kalenderjaar na uitlevering geldig ter inlevering van een bestelling op Speurwinkel.nl.
7.3 Goederen welke ongevraagd zijn toegezonden, kunnen op kosten van Speurwinkel.nl worden geretourneerd. Wederpartij of derden zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens.

Artikel 8 – Aanmaningen
8.1 De aanmaning geschiedt schriftelijk en/of digitaal op het adres van de wederpartij zoals de wederpartij dat heeft aangegeven bij Speurwinkel.nl. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.
8.2 Indien Speurwinkel.nl de wederpartij aanmaant tot betaling, dient de wederpartij het in de aanmaning gespecificeerde bedrag te voldoen binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van aanmaning en op wijze zoals aangegeven in de aanmaning.
8.3 Indien betaling binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van eerste aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij wederom worden gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen 10 (zegge: tien) dagen te voldoen. Hierbij kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met een bedrag van ten minste 5 (zegge: vijf) euro wegens administratiekosten.
8.4 Indien betaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij worden geblokkeerd op het bestelsysteem van Speurwinkel.nl.
8.5 Indien betaling door of namens de wederpartij niet heeft plaatsgevonden binnen het in artikel 8.4 gestelde, is Speurwinkel.nl bevoegd haar vordering over te dragen aan derden.
8.6 Indien Speurwinkel.nl haar vordering ter incasso aan derden overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij zijn.
8.7 De na sommatie door de wederpartij verrichte betalingen worden respectievelijk in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en hoofdsom.
8.8 Blokkering van de wederpartij op het bestelsysteem van Speurwinkel.nl zal direct na betaling worden opgeheven.

Artikel 9 – Wanbetaling
9.1 Indien zich wanbetaling door de wederpartij voordoet, houdt Speurwinkel.nl zich het recht voor om toekomstige bestellingen van deze klant te weigeren. Wederpartij zij gewezen op artikel 8 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Rechtsvorm en afsluitende bepalingen
10.1 Op de overeenkomsten tussen Speurwinkel.nl, wederpartij en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Speurwinkel.nl en haar wederpartij.
10.3 Alle geschillen tussen partijen dienen zo spoedig mogelijk minnelijk te worden geschikt.
10.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

 

 

Privacybeleid

Speurwinkel.nl., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66740266 respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Speurwinkel.nl is een bedrijf dat allerlei artikelen omtrent speuren verschaft en is gevestigd aan de Lindendreef 117, 3137CL te Vlaardingen.

Gebruik gegevens
Speurwinkel.nl gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Indien u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop ervan op de hoogte te houden. Ook gebruiken wij uw adresgegevens voor het versturen van facturen en eventuele aanmaningen.
Om het gebruik van onze diensten zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en in uw voordeel verbeteren. Wij bewaren uw gegevens ook op onze beveiligde server, zodat u uw gegevens tijdens uw volgende bezoek aan onze website niet nogmaals hoeft in te vullen.
Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van bestel- en betaalbevestigingen of eventuele wijzigingen in de producten of diensten die u bij ons heeft gekocht. Ook gebruiken we uw contactgegevens mogelijk om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten of acties die voor u interessant kunnen zijn op basis van bijvoorbeeld uw bestelgeschiedenis. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven van deze mails.

Delen van gegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet om commerciële redenen aan andere partijen verkocht. Wel maken we gebruik van andere software om de gegevens op te slaan. Ook gebruiken we software voor het verzenden van nieuwsbrieven. Daarnaast zijn al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Periode
Speurwinkel.nl slaat de persoonsgegevens op in haar boekhouding. Op grond van de fiscale bewaarplicht is iedere ondernemer, en dus ook Speurwinkel.nl, verplicht de boekhouding gedurende zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen wij uw gegevens uit onze administratie.

Rechten van betrokkene
U, als betrokkene en eigenaar van de persoonsgegevens, heeft verschillende rechten. Allereerst heeft een ieder die gegevens aan Speurwinkel.nl verstrekt recht op inzage, rectificatie en het wissen van de gegevens. Deze rechten vloeien voort uit de wet en worden door Speurwinkel.nl gerespecteerd. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens. Ook heeft u recht op overdracht van uw persoonsgegevens en heeft u recht om uw toestemming voor het verwerken van de toestemming in te trekken. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u uw bezwaar per mail versturen naar klantenservice@kynero.nl of per post naar bovenstaand adres.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van dit recht kunt u via deze link gebruik maken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wellicht ten overvloede vermeldt Speurwinkel.nl hierbij dat het verstrekken van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens een voorwaarde is om een overeenkomst met Speurwinkel.nl te sluiten. Wanneer u ons deze toestemming niet geeft, heeft dit de consequentie dat wij onze verplichtingen jegens u niet na kunnen komen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Speurwinkel.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de websites van Speurwinkel.nl geen cookies ontvangt.

Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring of over andere privacy gerelateerde zaken aangaande Speurwinkel.nl of haar dochterbedrijven, kunt u contact opnemen via e-mailadres klantenservice@kynero.nl. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u nog aanleiding zien voor aanvulling, zien wij deze ook graag tegemoet op bovenstaand e-mailadres.